REGULAMIN WARSZTATÓW
w ramach projektu “Zamień swoją pasję w biznes!”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin został opracowany przez Stowarzyszenie Wytwórnia z siedzibą w Krakowie 30-710, z siedzibą przy ul. Ślusarska 9, KRS 0000466225, zwane w dalszej części “Organizatorem”
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. i jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://wytworniakrakow.pl/
 3. Regulamin przeznaczony jest dla osób, które będą brały udział w warsztatach w wybranych przez siebie terminach zwanych dalej „Uczestnikami”.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W warsztatach może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie województwa małopolskiego, która zgłosi chęć udziału w warsztatach, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest nadesłanie zgłoszenia przynajmniej na 1 dzień przed terminem warsztatów, zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie projektu pod adresem https://wytworniakrakow.pl/zamien-swoja-pasje-w-biznes/
 3. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona i wynosi 15 osób, na każdą edycję.
 4. O rezerwacji na liście Uczestników Organizator poinformuje osoby zgłaszające się, telefonicznie lub mailowo.
 5. Osoba staje się Uczestnikiem warsztatów z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika swojego udziału poprzez wypełnienie formularza przesłanego drogą mailową.
 6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę Uczestników Warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę Uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście Uczestników, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora.
 7. Koszt organizacji i przeprowadzenia warsztatów pokrywa Organizator.
 8. Koszty podróży i noclegu ponosi Uczestnik.

III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ORAZ ORGANIZATORA

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach. W przypadku rezygnacji zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną przed dniem warsztatów.
 2. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację warsztatów oraz informowanie potencjalnych Uczestników o planowanych warsztatach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, oraz godziny rozpoczęcia warsztatów. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Uczestnika warsztatów
 4. Każdy z Uczestników/czek warsztatów otrzyma bezpłatnie materiały dydaktyczne, które przejdą na jego własność po zakończeniu projektu.
 5. Organizator zapewniają Uczestnikom/czkom warsztatów pełną opiekę pod względem merytoryczno-dydaktycznym.
 6. Każdy z Uczestników/czek warsztatów zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu na liście obecności.
 7. Uczestnik zapisując się na warsztat wyraża zgodę na przesyłanie informacji o innych wydarzenia realizowanych przez Organizatora.
 8. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub pozostawione przez Uczestnika w miejscu odbywania się warsztatów.
 9. Uczestnik warsztatów ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone przez niego w miejscu odbywania się warsztatów, w stosunku do innych jego Uczestników jak i za uszkodzenie mienia Organizatora.
 10. Udział w warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 11. Uczestnik warsztatów przyjmuje do wiadomości, że udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 13. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Osoby uczestniczące w warsztatach zobowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, obowiązujących w miejscu organizacji warsztatów.
 15. Ogólny nadzór nad realizacją warsztatów w ramach projektu „Zamień swoją pasję w biznes!” a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii koordynatora projektu.