REGULAMIN WARSZTATÓW

w ramach projektu pn. “Odkryj w sobie designera – cykl warsztatów rzemieślniczych dla mieszkańców Krakowa” (edycja 2019) oraz “Odkryj w sobie designera – FINAŁ”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Wytwórnia z siedzibą w Krakowie 30-710 przy ul. Ślusarskiej 9, o numerze NIP 6793094506, KRS 0000466225.
 2. Regulamin przeznaczony jest dla osób, które wyślą zgłoszenie i zostaną zakwalifikowane do udziału w warsztatach organizowanych w ramach w/w projektu w wybranych przez siebie terminach, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 r. i jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://wytworniakrakow.pl
 4. Wszelkie pytania oraz korespondencję w kwestii regulaminu należy kierować na adres biura Stowarzyszenia: ul. Ślusarska 9, lok. 239, 30-710 Kraków lub na adres e-mail kontakt@wytworniakrakow.pl 

II. Termin i miejsce

 1. Warsztaty odbywać się będą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9.
 2. Warsztaty odbędą się w wybranych dniach w okresie od 1 października 2019 do 23 listopada 2019. 
 3. Informacja o dokładnym terminie warsztatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://wytworniakrakow.pl oraz na profilu na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/WytworniaKrakow/.

III. Opłata

 1. Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie wynosi 30 zł lub 60 zł od osoby
 2. Warsztaty naukowe dla dzieci oraz warsztaty sitodrukubezpłatne.
 3. Wszelkie materiały niezbędne do uczestnictwa w warsztatach zostaną dostarczone przez Organizatora, chyba, że w opisie danego warsztatu zaznaczono inaczej.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nie stanowi podstawy do obniżenia ani zwrotu opłaty.

IV. Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać każdy. Osoby poniżej 18 roku życia powinni posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w warsztatach.
 2. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Można uczestniczyć tylko w jednym wybranym warsztacie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
  1. wysłanie zgłoszenia poprzez formularz internetowy udostępniany na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://wytworniakrakow.pl/
  2. potwierdzenie przez Organizatora uczestnictwa w warsztatach w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, który Uczestnik podał w formularzu
  3. wpłacenie opłaty za udział w kwocie 30 zł lub 60 zł na konto bankowe Organizatora (dane do wpłaty zostaną przesłane dopiero po potwierdzeniu zakwalifikowania)
 4. Wpłata musi nastąpić przynajmniej na 2 dni przed terminem danych warsztatów (decyduje data wpływu na konto Organizatora). W przeciwnym wypadku Organizator może odmówić Uczestnikowi udziału w warsztatach.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty oraz godziny rozpoczęcia warsztatów. W takim przypadku Uczestnik może zrezygnować z udziału, a opłata zostanie zwrócona na konto Uczestnika, z którego dokonał płatności.
 6. W przypadku odwołania Warsztatów z powodów niezależnych od Organizatora (siła wyższa, kataklizmy, choroba prowadzącego itp.) opłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od podjęcia przez Organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu w stosunku do Organizatora żadne dodatkowe roszczenia.
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę Uczestników Organizator sporządzi rezerwową listę Uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście Uczestników, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora drogą mailową bądź telefoniczną.

V. Prawa i obowiązki uczestników

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną przed dniem warsztatów. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z warsztatów opłata nie będzie zwracana.
 2. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest wypełnić ankietę ewaluacyjną, która zostanie mu przedstawiona w formie papierowej bądź elektronicznej. 
 3. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się instrukcjom Organizatora w ramach prowadzonych warsztatów, a także zobowiązany jest przestrzegać przepisy BHP i PPOŻ.
 4. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych Uczestników warsztatów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w warsztatach.

VI. Dane osobowe

 1. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.). 
 2. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub firmom.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych względem Urzędu Miasta Krakowa w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Odkryj w sobie designera – cykl warsztatów rzemieślniczych dla mieszkańców Krakowa”.

VII. Wizerunek

 1. Uczestnik warsztatów przyjmuje do wiadomości, że udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną Organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub pozostawione przez Uczestnika warsztatów bez nadzoru.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.