STATUT

MAMY SWOJE CELE

Zapoznaj się z naszym statutem. Dowiedz się jakie cele stoją przed Stowarzyszeniem Wytwórnia. 

Statut Stowarzyszenia Wytwórnia

Rozdział I
\\ Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Wytwórnia w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym celu działania. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Do realizacji celów Stowarzyszenia lub prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może powoływać odrębne podmioty lub przystępować do już istniejących.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 210) oraz niniejszego statutu.

 

Rozdział II
\\ Cele i środki działania

§ 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  • rewitalizacji;
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań adresowanych do osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym i osób uzależnionych,
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań kierowanych do rodzin osób w trudnej sytuacji życiowej przyczyniających się wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • organizacja kampanii i zbiórek w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie jak i inne organizacje pozarządowe akcji charytatywnych,
  • podejmowanie działań na rzecz cudzoziemców, w szczególności mających na celu ułatwienie cudzoziemcom mieszkającym w Polsce funkcjonowanie w przestrzeni formalnoprawnej, związanej z legalizacją pobytu, rynkiem pracy, a także poznanie różnorakich aspektów życia codziennego,
  • inicjowanie i prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych realizowanych w zakresie celów statutowych;
  • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych;
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody, w tym podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa;
  • podejmowanie działań na rzecz rozwijania i promocji idei wolontariatu,
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym;
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji prowadzących działalność o tożsamych celach,
  • inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Stowarzyszenia oraz realizowane cele;
  • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając podmiotów międzynarodowych,
  • inicjowanie, finansowanie i prowadzenie innych działań realizujących cele Stowarzyszenia.
 2. Działalność określona w § 8 i 9 jest wyłącznie działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi co do zasady działalność nieodpłatną, chyba że Zarząd Stowarzyszenia określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności.

Rozdział III
\\ Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełni warunki określone w ust. 1.
 3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzysze