REGULAMIN

MAMY SWOJE ZASADY

Przeczytaj na jakich zasadach działa Wytwórnia. Dowiedz się jakie masz prawa i obowiązki będąc jej członkiem. 

Regulamin Wytwórni

§ 1 Definicje

 1. Wytwórnia – Stowarzyszenie Wytwórnia z siedzibą w Krakowie 30-522, przy ul. Wielickiej 44B, o numerze NIP 6793094506, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000466225; reprezentowane przez: 
  • Katarzynę Dulińską-Bochonko
  • Marię Bednarz
  • Oliwiera Sadlika
  • Krzysztofa Kopacza
 2. Wytwórca – osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna korzystająca z oferty Wytwórni, która zapoznała się zasadami BHP, Ppoż, Regulaminem i przeszła szkolenie warsztatowe (stanowiskowe)
 3. Lokal – lokal przy ul. Wielickiej 44B w Krakowie składający się z przestrzeni warsztatowej, magazynowej, biurowej oraz socjalnej wyposażonej w Sprzęty
 4. Sprzęt – narzędzia i urządzenia udostępniane do użytku Wytwórcom w Lokalu wyszczególnione na liście dostępnej na stronie internetowej Wytwórni pod adresem https://wytworniakrakow.pl/
 5. Członkostwo – wybrany przez Wytwórcę abonament miesięczny uprawniający do wstępu na teren Lokalu i korzystania ze Sprzętów
 6. Umowa – umowa zawarta między Wytwórnią a Wytwórcą dotycząca zasad korzystania z Lokalu i Sprzętu
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady przebywania i korzystania z Lokalu Wytwórni

§ 2 Członkostwa

 1. Wytwórnia oferuje następujące typy Członkostw:
  • Wspieram” – uprawniające do 2 wejść (dni) na miesiąc kalendarzowy za kwotę 99 zł brutto/miesiąc,
  • Dłubię” – uprawniające do 4 wejść (dni) na miesiąc kalendarzowy za kwotę 189 zł brutto/miesiąc,
  • Tworzę”  – uprawniające do 8 wejść (dni) na miesiąc kalendarzowy za kwotę 319 zł brutto/miesiąc,
  • Pracuję” – uprawniające do wstępu 24h/dobę w danym miesiącu kalendarzowym za kwotę 449 zł brutto/miesiąc,
  • Duet” – uprawniające 2 osoby do wstępu 24h/dobę w danym miesiącu kalendarzowym za kwotę 799 zł brutto/miesiąc
 2. W ramach Członkostw Dłubię, Tworzę, Pracuję oraz Duet, Wytwórca otrzymuje miejsce magazynowe na okres obowiązywania Umowy.
 3. Wytwórnia prowadzi rejestr obecności w celu weryfikacji zgodności zakresu dostępu do Wytwórni z uiszczoną opłatą Członkostwa.
 4. Niewykorzystane dni/wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc kalendarzowy.

§ 3 Korzystanie ze Sprzętów

 1. Wytwórcy korzystają ze Sprzętów  udostępnionych w Wytwórni wyłącznie na własną odpowiedzialność i zgodnie z ich przeznaczeniem. Wytwórnia nie bierze odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze Sprzętów.
 2. Wytwórca zobowiązany jest do przejścia odpłatnego (w wysokości 30 zł) przeszkolenia stanowiskowego w zakresie obsługi Sprzętu udostępnianego do użytku w Wytwórni przed skorzystaniem z nich.
 3. Wytwórcy są zobowiązani pokryć koszty naprawy lub wymiany Sprzętów dostępnych dla Wytwórców w przypadkach, gdy konieczność ich naprawy lub wymiany wynikła z faktu posługiwania się danym Sprzętem przez Wytwórcę w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem lub z wyłącznej winy Wytwórcy.
 4. Wytwórcy posiadający własne narzędzia i/lub urządzenia mogą dobrowolnie je udostępniać pozostałym Wytwórcom w duchu wzajemnej współpracy.
 5. Nie ma możliwości korzystania ze Sprzętów poza Członkostwem

§ 4 Korzystanie z Lokalu

 1. Dostęp do Lokalu uzyskuje się po opłaceniu wybranego Członkostwa za dany miesiąc kalendarzowy.
 2. Wytwórnia jest otwarta 24h/dobę dla osób posiadających pełne członkostwo (pakiet „Pracuję”). Dostęp do Wytwórni dla pozostałych Wytwórców jest ograniczony.
 3. Wytwórnia zastrzega sobie prawo do możliwości organizowania wydarzeń w ramach przestrzeni Wytwórni takich jak szkolenia, warsztaty, imprezy okolicznościowe, etc.
 4. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie przekazana Wytwórcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub osobiście najpóźniej 1 dzień przed ich planowanym terminem.

§ 5 Korzystanie z Internetu

 1. Wytwórnia zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu w ramach Członkostwa.
 2. Wytwórca zobowiązuje się do niewykorzystywania udostępnionego mu łącza w celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celu pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem.

§ 6 Warunki i terminy płatności

 1. Wytwórcy dokonują płatności zgodnie z wybranym Członkostwem do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego bądź zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze  przelewem na konto wskazane na fakturze.
 2. W przypadku przekroczenia limitu dostępu określonego w Umowie (ilości dni przypadających na dany miesiąc kalendarzowy), Wytwórca zobowiązany jest do dopłaty zgodnie z wyższymi stawkami członkowskimi adekwatnie do rzeczywistego dostępu do Lokalu.

§ 7 Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa zostaje podpisana na czas nieokreślony (minimum 1 miesiąc).
 2. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez pisemne powiadomienie Wytwórni na adres korespondencyjny podany w Umowie bądź mailem na adres kontakt@wytworniakrakow.pl.
 4. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego  przypadającego  po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 5. Wytwórni służy prawo wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania 30-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku:
  • zalegania przez Wytwórcę z zapłatą członkostwa za dwa kolejne okresy płatności,
  • rażącego naruszenia przez Wytwórcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym nie zwalnia Wytwórcy z obowiązku uregulowania należności.
 7. Wytwórca ma obowiązek usunięcia wszystkich swoich rzeczy z terenu Wytwórni z dniem wygaśnięcia umowy.
 8. Rzeczy nieusunięte z dniem wygaśnięcia Umowy mogą zostać zutylizowane na koszt właściciela.

§ 8 Przepisy porządkowe

 1. Wytwórnia zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu Lokalu, jednak nie odpowiada za rzeczy Wytwórców pozostawione w Lokalu.
 2. Wytwórca wyraża zgodę na to, aby w celu zapewnienia ochrony mienia oraz osób, Wytwórnia była monitorowana, a zapis z monitoringu był utrwalany.
 3. Wytwórca bierze pełną odpowiedzialność za gości, których zaprasza do Wytwórni.

§ 9 Prawa i obowiązki Wytwórcy

 1. Wytwórca zobowiązany jest do:
  • utrzymywania stanowiska pracy w nienagannym porządku,
  • posprzątania po sobie stanowiska pracy, z którego korzystał,
  • odłożenia na miejsce Sprzętów, z których korzysta